Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

WDM 
WDM Vending B.V.

Klant 
Het bedrijf dat machines van WDM Vending B.V. in bruikleen neemt en/of artikelenkoopt van WDM Vending B.V.

Overeenkomst 
De overeenkomst tussen WDM Vending B.V. en het bedrijf dat machines in bruikleen neemt en/of artikelen koopt van WDM Vending B.V.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, levering en iedere overeenkomst tussen WDM en de Klant voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Overeengekomen afwijkingen van de algemene voorwaarden gelden slechts eenmalig voor het betreffende geval waarvoor de afwijking is overeengekomen. Door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden hierbij door WDM uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen WDM en de Klant. WDM is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Zodra de wijzigingen aan de Klant zijn meegedeeld, treden deze in werking.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in algemene bepalingen (artikel 1, 2, 3, 4, 15), bijzondere bepalingen die betrekking hebben op (ver)koop van artikelen (artikel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) en bijzondere bepalingen die betrekking hebben op (ver)huur en bruikleen van machines (artikel 13, 14).

2.3 Bij tegenstrijdigheid tussen de algemene bepalingen en de bijzondere bepalingen in deze algemene voorwaarden, prevaleren de bijzondere bepalingen.

2.4 Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden vernietigd of nietig verklaard mocht worden, laat dat de geldigheid van de overige onderdelen onverlet. Het nietige en/of vernietigde deel zal worden geconverteerd in een wel geldig deel voor zover dat mogelijk is in de geest van het nietige en/of vernietigde deel.

ARTIKEL 3 KENNISNAME ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1 Fysieke verkoop
Deze algemene voorwaarden zullen aan iedere Klant worden overhandigd of (op verzoek) worden toegestuurd.

3.2 Elektronische verkoop
Deze algemene voorwaarden zullen bij online verkopen aan iedere Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze kunnen worden opgeslagen voor latere kennisneming. 

3.3 Dienstverlening
Deze algemene voorwaarden zullen aan iedere Klant ter beschikking worden gesteld door het plaatsen van de algemene voorwaarden op de website van WDM: https://www.wdm-vending.nl/algemenevoorwaarden.html.

ARTIKEL 4 AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Indien de Klant telefonisch of per e-mail een bestelling doet, wordt deze bestelling door WDM bevestigd, ofwel per post ofwel per e-mail. In die bevestiging staan geen prijzen genoemd, maar wel levertijd, aantallen en soorten; tevens zijn deze algemene voorwaarden bij deze bevestiging gevoegd. WDM kan een bestelling weigeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.2 Elk aanbod van WDM geschiedt vrijblijvend. Een aanbod kan worden herroepen ook nog nadat het is aanvaard, mits de herroeping onverwijld na ontvangst van de aanvaarding geschiedt.

4.3 Artikel 6:225 lid 2 BW is niet van toepassing. Dit betekent dat als de aanvaarding van een door WDM gedaan aanbod afwijkt van het gedane aanbod, geen overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten af van het aanbod.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

5.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen, heffingen en rechten.

5.2 De inhoud van door WDM gehanteerde prijslijsten en/of prijzen op de website www.wdm-vending.nl binden haar niet tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald of hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen. WDM is nimmer gebonden aan eventuele druk- en/of zetfouten.

ARTIKEL 6 LEVERING

6.1 In de in artikel 4 genoemde bevestiging geeft WDM een geplande levertijd aan. Dit is nimmer een fatale termijn. Het niet aanhouden van de door WDM opgegeven levertijd kan niet aangemerkt worden als een toerekenbare tekortkoming van WDM en geeft de Klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden of de opdracht te annuleren en levert evenmin een grond voor schadevergoeding op. Indien levering op enig moment onmogelijk blijkt te zijn, zal WDM dat zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

ARTIKEL 7 ONDERZOEKSPLICHT, KLACHTEN EN VERVALTERMIJNEN

7.1 De Klant is verplicht de zaken bij levering te controleren op zichtbare gebreken. Als de Klant na ontvangst van de zaken gebreken ontdekt, dient zij dat binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk te melden bij WDM onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. Indien de Klant de gebreken niet tijdig meldt, dan vervalt het recht op ontbinding van de overeenkomst, het recht tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

7.2 Klachten over geleverde zaken worden niet in ontvangst genomen indien en zodra de zaken zijn verwerkt/gebruikt.

7.3 WDM zal ten aanzien van alle klachten in de gelegenheid worden gesteld deze te controleren. Bij gegrondbevinding door WDM heeft zij de keuze tussen: vervanging van de geleverde zaken; het crediteren aan de Klant van een evenredig deel van het factuurbedrag; of het treffen van andere maatregelen.

7.4 Indien de Klant – na een tijdige melding van de klacht - niet binnen 1 jaar na levering door WDM een vordering in rechte heeft ingesteld, vervalt het recht om (in rechte) ontbinding van de overeenkomst te vorderen en/of het recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 8 BETALING

8.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling van de door WDM aan Klant toegezonden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

8.2 De Klant is niet gerechtigd tot enige verrekening, opschorting en/of korting, tenzij partijen anders schriftelijk overeen zijn gekomen.

8.3 Indien de factuur niet binnen 14 dagen is voldaan is de Klant, zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in verzuim. De Klant is vanaf de vervaldatum over

het nog openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd, die op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2%. WDM heeft in geval van verzuim ook het recht niet meer aan de niet betalende of niet volledig betalende Klant te leveren totdat volledig is betaald.

8.4 De door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter betaling van in de eerste plaats alle verschuldigde kosten, in de tweede plaats van alle verschuldigde vertragings)rente en in de derde plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.5 Indien WDM deelleveringen aflevert is zij gerechtigd deze ook afzonderlijk te factureren.

8.6 WDM is bevoegd om derden in te schakelen indien de Klant niet tijdig betaalt. Alle incassokosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk komen voor rekening van de Klant.

8.7 Alle vorderingen van WDM zijn ineens en dadelijk opeisbaar indien en zodra:

a. de Klant niet of niet tijdig betaalt;

b. de Klant geen passende zekerheid verschaft na een daartoe strekkend verzoek van WDM als bedoeld in artikel 8.9;

c. het faillissement/surseance van betaling/schuldsanering van de Klant is en/of wordt aangevraagd;

d. op enig onderdeel van de bezittingen of het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd;

e. de Klant surséance van betaling aanvraagt/verkrijgt;

f. de Klant haar bedrijf/onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt of beëindigt;

g. de directe of indirecte zeggenschap over de Klant wijzigt;

h. de Klant haar verplichtingen jegens WDM niet nakomt.

8.8 In de gevallen als omschreven in artikel 8.7 heeft WDM het recht om:

a. haar contractuele verplichtingen op te schorten tot het moment waarop de Klant volledig aan haar verplichtingen heeft voldaan;

b. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en/of te ontbinden door middel van een eenvoudige mededeling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, zulks onverminderd het recht van WDM op nakoming en/of schadevergoeding.

8.9 WDM is na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd van de Klant zekerheid te bedingen indien WDM goede gronden heeft om te vrezen dat de Klant haar betalingsverplichtingen niet of niet tijdig zal nakomen. Zo lang de Klant de zekerheid niet stelt mag WDM de uitvoering van de overeenkomst opschorten. Ook mag WDM de overeenkomst in dat geval (buitengerechtelijk) ontbinden. De Klant is verplicht om WDM op de hoogte te stellen als er sprake is van beslaglegging op haar roerende of onroerende zaken, faillissement, surseance van betaling of andere omstandigheden, die voor WDM van nadelige invloed zouden kunnen zijn op de uitvoering van de gesloten overeenkomst. 

8.10 WDM is gerechtigd om haar vorderingen op de Klant te verrekenen met een of meerdere vorderingen van de Klant, die de Klant op enig moment op WDM heeft.

ARTIKEL 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Alle door WDM aan de Klant geleverde of nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van WDM totdat de Klant alle vorderingen die WDM op de Klant heeft en/of zal verkrijgen, volledig heeft betaald.

9.2 De Klant is verplicht de zaken die door WDM onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van WDM te bewaren.

9.3 Indien de Klant haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, is WDM gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de zaken, die op grond van het eigendomsvoorbehoud nog haar eigendom zijn, tot zich te nemen en daartoe de locatie van de Klant te (laten) betreden.

ARTIKEL 10 RETOUREN

10.1 Retourzendingen worden uitsluitend in ontvangst genomen indien de retourzending vooraf is goedgekeurd door WDM en mits de goederen in goede staat en in originele verpakking worden aangeboden. De retourzendingen die aan deze eisen voldoen, worden gecrediteerd tegen de oorspronkelijke aankoopprijs verminderd met 20% ter compensatie van de kosten van WDM. De Klant dient de goederen op eigen kosten en voor eigen risico aan WDM te retourneren. Indien voor of tijdens het vervoer schade ontstaat, is WDM niet gehouden de koopprijs te crediteren. 

ARTIKEL 11 OVERMACHT

11.1 Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door WDM verhinderen en die niet aan WDM zijn toe te rekenen. Deze omstandigheden zijn onder andere overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, in- en uit- voerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, weersomstandigheden, alles zowel in het bedrijf van WDM als bij derden waaronder haar toeleveranciers en haar door bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, alsmede wanprestaties door deze toeleveranciers en/of derden. Overmacht wordt in ieder geval aangemerkt als niet aan WDM toe te rekenen omstandigheden en geven de Klant dan ook geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. 

11.2 In geval van overmacht heeft WDM het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

11.3 Indien WDM bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de geleverde zaken

afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de Klant deze factuur te doen als betrof het een afzonderlijke transactie.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 WDM is enkel aansprakelijk voor de door de Klant geleden schade indien deze schade het direct gevolg is van een aan WDM toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van WDM is gemaximeerd tot het bedrag van de betreffende factuur waar de toerekenbare tekortkoming betrekking op heeft en tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. 12.2 De aansprakelijkheid van WDM is beperkt tot directe zaaksschade en schade aan personen voor zover deze schade het gevolg is van een aantoonbaar gebrek aan een machine, tot maximaal het bedrag dat voor de vergoeding onder door WDM afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in aanmerking komt.

12.3 WDM is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Klant of derden waaronder onder meer mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetderving, bedrijfstagnatie, gemiste besparingen en/of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de Klant, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van zaken. De Klant garandeert deze bepaling ten opzichte van haar afnemers op te nemen. WDM is gerechtigd zich op deze bepaling ook jegens derden te beroepen.

12.4 WDM is niet aansprakelijk voor schade indien de zaken worden gebruikt voor een andere bestemming dan waarvoor zij op basis van door WDM gegeven informatie geschikt zijn en - in ieder geval - normaliter gebruikt worden. 

12.5 De Klant vrijwaart WDM voor aansprakelijkheid jegens derden.

12.6 Iedere vordering op WDM tot schadevergoeding verjaart 1 jaar na het moment waarop de vordering is ontstaan.

12.7 Indien WDM aansprakelijk is, heeft WDM de keuze tussen: vervanging van de geleverde zaken of het crediteren aan de Klant van een evenredig deel van het factuurbedrag.

ARTIKEL 13 BRUIKLEEN EN (VER)HUUR

13.1 Gedurende de looptijd van de overeenkomst stelt WDM de in de overeenkomst genoemde machines ter beschikking aan de Klant. De machines blijven te allen tijden eigendom van WDM. 

13.2 Gedurende de looptijd van de overeenkomst garandeert WDM de goede werking van de automaten, tenzij er sprake is van oneigenlijk gebruik, diefstal, brand- of waterschade.

13.4 De Klant is verplicht de zaken te beheren als een goed huisvader en deze overeenkomstig de bestemming te gebruiken. De Klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de machines.

13.5 Bij bruikleen zijn aan de terbeschikkinggestelde machines geen kosten verbonden anders dan wanneer sprake is van oneigenlijk gebruik.

13.6 Bij (ver)huur dient de Klant maandelijks een in de huurovereenkomst opgenomen huurprijs bij vooruitbetaling te voldoen.

ARTIKEL 14 BEVOORRADING

14.1 Bij bruikleen van vending machines geschiedt bevoorrading door WDM. WDM is uitsluitend en exclusief bevoegd de in de overeenkomst genoemde vending machines te bevoorraden en draagt zorg voor een tijdige en regelmatige bevoorrading. De Klant is verplicht WDM toegang de geven tot de ruimte waarin de machines zich bevinden en dient WDM in de gelegenheid te stellen de machines te bevoorraden.

14.2 Bij bruikleen of huur van koffiemachines is de Klant verplicht de verbruiksgoederen ten behoeve van koffiemachines af te nemen van WDM. Op bestellingen van deze verbruiksgoederen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILBESLECHTING

15.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen die WDM sluit met Klanten is het Nederlands recht van toepassing. De werking van elk internationaal verdrag ter zake van de koop van roerende zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (Weens Koopverdrag 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een offerte, aanbieding, levering of overeenkomst of andere soort verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf, zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant.